Nimo x Milka

Zart

Agency: Ogilvy Germany

Production Company: Flying Eye Studio
Motion Designer: Marcello Amora